Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF-) a Cg.10-06-024816 cégjegyzékszámú Szalóki Panzió Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3394 Egerszalók, Széchenyi út 15., Adószám: 21165197-2-10, Statisztikai számjel: 11739009-21168918-00000000) mint Panzió, valamint az egyedi megrendelésben szereplő fél vagy felek a továbbiakban (akár együtt), mint Vendég között hatályba lépő egyedi és csoportos szobafoglalás és rendezvény megrendelés (a továbbiakban: rendezvény -) részletes feltételeit tartalmazza, az alábbi feltételek szerint.

I. A szerződés tárgya, hatálya

1.1. A felek közötti email levelezéssel elfogadott megrendelésben elismeri a Vendég:

  • Panzió lehetővé tette, hogy a Vendég az ÁSZF tartalmát a megrendelés létrejöttét megelőzően megismerje, Vendég az ÁSZF tartalmát elfogadta, azt a vele együtt érkezőkkel, a szolgáltatások igénybevevőivel ismertetette,
  • jelen ÁSZF-ben szereplő szerződési feltételeket egyedileg megtárgyalták a felek,
  • Külön felhívta a Vendég figyelmét a Panzió a túlhasználati-, a lemondási-, módosítás-, megszüntetési- illetve szankcionálási és díjfizetési feltételekre.

1.2. A Vendég a megrendelése szerint igénybe veszi egyedi vagy csoportos szobafoglalás illetve rendezvény céljára a 3394 Egerszalók, Széchenyi út 15. szám alatti „Gólyafészek Panzió” –nak a megrendelésben megjelölt létesítményeit és szolgáltatásait.

1.3. Vendég tudomásul veszi, hogy a megrendelésben szereplő szobafoglalások, létesítmény használatok és kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele oszthatatlan szolgáltatás, így a feltételek együttes biztosítása a jelen szerződés tárgya, a továbbiakban: foglalás

1.4. Jelen szerződés hatálya kiterjed minden foglalásra. Amennyiben a Vendég nem közvetlenül a Panziónál foglal szállást, hanem szerződött ügynöknél (Szállás.hu, booking.com stb.) foglalja szállását, az ott megjelölt speciális feltételekkel módosulnak a jelen szerződésben rögzítettek.

1.5. A Vendég által a foglaláshoz használt email üzenet a felek közötti kapcsolattartás fóruma, oda köteles közléseit a Panzió megtenni és kizárólag az onnan érkező – igazoltan átvett közléseket fogadja el a Panzió közöltnek. A telefonos vagy egyéb úton történő közléseket írásban – a foglalási email címről – köteles a Vendég megerősíteni. Az email üzenetben köteles a Vendég az azonosításához szükséges adatokat megadni a Panziónak, ezzel elfogadja a Panzió adatkezelését és az adatkezelési szabályzatát.

II. A létesítmény használata és a felek jogai és kötelezettségei

2.1 Panzió kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalás helyszínére vonatkozó jogszabály alapján érvényes működési engedéllyel rendelkezik.

2.2 Vendég tudomásul veszi, hogy a házszabályokkal ellentétes illetve jogellenes használat alapján előálló költségeket, és károkat köteles megtéríteni Panziónak. Vendég felelősséget vállal arra, hogy Ő és a foglalása alapján érkező résztvevő vendégek – ide értve az engedélyezett kisállat vendégeket is – (a továbbiakban: résztvevő vendégek-) a többi 2
vendég nyugalmát nem zavarják, így hangoskodást-, kihívó- mást irritáló magatartást nem tanúsítanak, valamint betartja, illetve betartatják a Panzió házirendjét.

2.3 A Panzió zavartalan működtetése, a szokásos igénybevétele melletti közüzemi terhek kifizetése, a takarítás, a létesítmények felügyelete – ide nem értve a biztonsági szolgálatot –
és ellenőrzése, a műszaki berendezések biztosítása, a felszerelések, berendezések beállítása, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a Panzió kötelezettsége.

2.4 Vendég köteles rendeltetésszerűen és fokozott gondossággal kezelni a foglalása során általa használt létesítmény-területet és helyiségeket továbbá a Panzió tulajdonát képező
berendezési tárgyakat, felszereléseket, eszközöket. Az igénybevett területért, helyiségek, felszerelési és berendezési tárgyakért, a bennük bekövetkező esetleges károkért Vendég
teljes felelősséggel tartozik.

2.5 Vendég készfizető kezességet vállal a foglalása alapján a résztvevő Vendégek által igénybe vett szolgáltatások alapján általuk meg nem térített díjak-, illetve az általuk okozott károk és költségek megfizetése vonatkozásában. E vállalja, hogy sortartás nélkül, közvetlenül tőle vonja le-, vagy követelje a Panzió a teljesítést esedékeségkor.

2.6 A területre a Vendég a megrendelése szerinti saját berendezést, eszközt, felszerelést behozhat. Ezen eszközök közüzemi díjigényét téríteni köteles Vendég, azok megrongálódásáért, esetleges eltűnéséért a Panzió felelősséggel nem tartozik.

2.7 A Panzió szolgáltatásait, a létesítményeket és a berendezéseket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Vendég a foglalása teljes időtartama alatt teljes felelősséget vállal a résztvevő Vendégek testi épségéért, a balesetmentes igénybevételért. A Vendég köteles haladéktalanul jelezni a Panziónak, ha bármely szolgáltatás, felszerelés vagy
berendezés rendeltetésellenes állapotát vagy működését tapasztalja és köteles azonnal felfüggeszteni annak használatát a Panzió intézkedéséig. Ennek elmaradása esetén a Vendég felel minden kárért.

2.8 Vendég és a résztvevő vendégek a szolgáltatásokat és a létesítményeket – egyéb megállapodás hiányában – a rögzített nyitvatartási időn belül használhatják.

2.9 Panzió nem felel a rajta kívülálló okok miatt a foglalás alatt bekövetkezett (pl. áramszünet, internet szolgáltatás kimaradása, közüzemi leállás stb.) hiányosságokért.

2.10. A Vendég és résztvevő vendége a Panzió által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt
jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Panziót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Panzió kötelezettséget vállal.

2.11. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete
mellett tartózkodjon a Panzió létesítményeiben és a rendezvényen.

2.12. A Vendég és résztvevő vendége saját ételt-italt nem hozhat be a Panzió létesítményeibe.

2.13. A Vendég és vendége a szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és csak a kijelölt helyeken dohányozhat.

III. A rendezvény tartalma és részletei

III.1. Felek a foglalásban rögzítik a jelen ÁSZF-el nem rendezett kérdéseket, így elsősorban a megrendelt szolgáltatásokat és azok árait, díjait, költségeit. Amennyiben ezt
nem teszik meg felek, a mindenkor hatályos – a Panzió weblapján közzétett – teljes foglalási díj és szolgáltatási díj mértéke alapján számolnak el egymással felek.

IV. Vendégek által egyénileg fizetendő szolgáltatások

IV.1. A foglalásban rögzített szolgáltatásokon túlmenően minden szolgáltatás igénybevétele (így minden is fogyasztás is) önköltséges, a Vendég és résztvevő vendégek által – ennek hiányában a Vendég készfizető kezessége alapján – a helyszínen fizetendő.

V. Egyéb információk

V.1. A szobák elfoglalása 14.00-ig lehetséges. A szobák elhagyása 10.00 óráig kötelező. Csomagszoba áll rendelkezésre a recepción. Túlhasználat esetén megkezdett óránként az arányos díjtétel kétszeres összegét köteles Vendég megtéríteni Panzió részére. Amennyiben előre írásban nem egyeztetett túlhasználat miatt meghiúsul az érintett szoba újrakiadása Vendég vagy résztvevő vendége részéről, az ezzel okozott díjkiesését, mint átalány kárt köteles megtéríteni Vendég a Panzió részére, de minimum egy napi aktuális
teljes szállásdíjat az érintett szobára. Amennyiben a túlhasználat miatt Panzióval szemben kárigényt érvényesítenek, a kárigény teljes megtérítését vállalja a Vendég.

VI. Fizetési feltételek

VI.1. A rendezvény foglalása és így jelen szerződés szerinti Panziói teljesítés szerződéses biztosítása a foglalás bruttó összegének 20% mértékű foglaló megfizetésével történik.
Szerződő felek kijelentik, hogy a foglaló jogi sorsát ismerik, miszerint ha a szerződést teljesítik, a foglalót a teljes díjba be kell számítani, ha a szerződés olyan okból szűnik meg,
amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen
köteles visszatéríteni.

VI.2. A Vendég köteles a foglalási időpont kezdő napján – a foglalt szoba átadását megelőzően – köteles rendezni a foglalás fennmaradó teljes díját és a megrendelt egyéb
szolgáltatások előre tervezett díját. Ennek elmaradása esetén Panzió a jelen szerződéstől elállhat és a foglaló jogkövetkezményeivel élhet. A fizetés készpénzzel, bankkártyával,
banki átutalással lehetséges, teljesítésnek a banki jóváírás számít. Amennyiben a díjfizetés banki utalással vagy bankkártyával történik és nem a Vendég a terhelt számla tulajdonosa
az utalásnál köteles a számlatulajdonos feltüntetni, hogy tartozáselvállalással (Ptk. 6:206. §) 1 teljesít a Vendég helyett. A Vendég köteles a számlatulajdonost tájékoztatni, hogy az átutalt összeget kizárólag a Vendégtől követelheti a későbbiekben. A Panzió ilyen esetben számlaadást kizárólag Vendég részére teljesít.

VI.3. A Vendég köteles megadni számlaadatait a foglalásnál (Név, cím, Adószám,). Ha ezt nem teszi meg Vendég, a Panzió a számára a foglalásban elérhető adatok alapján
számláz. Ezt követően számlaadat módosításra csak akkor van lehetőség, ha ez a Panzió részére nem jár terhesebb feltételekkel. Cégek, civil szervezetek (egyéb jogi vagy nem jog
személyek, számlaképes személyegyesülések) foglalásai esetén adószám megadása kötelező.

VI.4. Fizetési késedelem esetén Panzió a késedelmes napokra a rendezetlen díjtétel után éves 20% mértékű késedelmi kamatterhét követelheti Vendégtől.

Módosítási, lemondási feltételek

6.1. A Vendég a foglalási kezdő dátumot megelőző 15. naptól a foglalást nem mondhatja le, nem csökkentheti a Vendég, az igénybe nem vett szolgáltatás díjait és költségeit is köteles meghiúsulási kötbér jogcímén megfizetni. A Panzió ilyen esetben lemondás esetén jogosult a felszabaduló szobáit, kapacitását újra értékesíteni és visszatérítésre nem köteles Vendég részére.

6.2. Amennyiben a foglalt szobák száma 2 vagy több, a kiemelt időszakokban (hosszú hétvége, ünnepek, munkaszüneti napok és a Panzió által a weblapján folyamatosan frissített
időszakokban) a foglalási kezdődátumot megelőző 30. napig legfeljebb 1 szobával csökkenthető a foglalás. A Vendég az igénybe nem vett szobák és szolgáltatások díjait is
köteles megfizetni Panziónak meghiúsulási kötbér jogcímén. 6.3. A Panzió a foglalást a részére kifizetett foglaló kétszeres összegének visszafizetése nélkül nem mondhatja le.

6.4. Amennyiben a lemondás a Panzió részéről az után történt, hogy a Vendég az előleg összegét is kifizette és a Panziónak felróható indok miatt a rendezvény meghiúsul, úgy a kifizetett foglaló kétszeres összegét meghaladóan az addig kifizetett előleg törvényes kamatokkal (2013. évi V. tv. 6:48.§) megnövelt összegét is tartozik visszafizetni. Felek a Panzió miatt meghiúsult rendezvény esetén a kárfelelősség mértékét a jelen pont szerinti mértékben maximalizálják.

Vis Maior

7.1. Vis maior esetén minkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt.

7.2. Vis maior alatt értendő minden olyan körülmény, vagy esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely
megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, háború stb.) Felek a pandémia (pld. Covid19) helyzetet abban az esetben tekintik vis maior helyzetnek, ha kormányzati intézkedések alapján tiltott a foglalás teljesítése.

A szerződés megszűnése

8.1. Az egyes foglalások határozott időre jönnek létre, azok rendes felmondással a 6. pontban rögzítettek szerint szüntethetőek meg.

8.2. A Panzió jogosult a foglalást azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég vagy résztvevő vendége nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt vagy szolgáltatást;
b) a Vendég vagy vendége a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, agresszíven viselkedik, kirívó alkoholos, vagy drogos befolyás alatt áll,
fenyegető viselkedést tanúsít;
c) a Vendég vagy résztvevő vendége fertőző betegségben szenved;
d) a Vendég vagy vendége nem teljesíti az esedékes díj-, kár-, költségszámla, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
e) a működését ellehetetlenítő körülmény áll be, ide értve a közüzemi szolgáltatások hiányát, vagy a Panzió sérülését, biztonságának hiányát.

IX. Egyebek

9.1. Jelen szerződés hatályát veszti, ha Panzió jogutód nélkül megszűnik, vagy működési engedélye érvényét/hatályát veszti.

9.2. Jelen szerződés módosítása illetve kiegészítése, írásos formához kötött, mely mindkét fél email megerősítésével aláírásával válik érvényessé.

9.3. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak üzleti titkot képeznek, azok harmadik félnek ki nem adhatóak.

9.4. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben az 2013. évi V. tv. (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.5. Az esetleges jogvitákat, reklamációkat a felek egymás között elsősorban megkísérlik egyeztetéssel rendezni.

Hatályos: 2020. szeptember 1-től.

Szalóki Panzió Bt.
Ügyvezető: Nagy Jenő
Gólyafészek Panzió